Obres Espai Rogent

Projecte de rehabilitació de l'espai Rogent

Darreres notícies

- 13/01/2020 - Obres al jardí de l'Ateneu

Tal com va informar el president Casassas per carta, el passat desembre, ja s'han iniciat les obres que finalitzaran el mes d'octubre.

El jardí quedarà afectat per realitzar les tasques d’impermeabilització de l’Espai Rogent, situat sota aquesta zona verda.

Com va detallar l'arquitecte Mateu Barba, en l'Assemblea Extraordinària del passat 9 de gener, aquest projecte suposarà la recuperació d'un espai que fins ara no estava disponible: l'Espai Rogent. Amb aquest projecte aquest espai es transformarà i es rehabilitarà com a Biblioteca Patrimonial.

La intervenció comporta la retirada de 5 palmeres al mes de març, que seran allotjades i cuidades en un viver, i el trasllat dels peixos de l'estany. Tot aquest procés s'està fent sota la supervisió de l'àrea d'Espais Verds de l'Ajuntament de Barcelona.

Us agraïm la paciència i us assegurem que serà una gran millora per a l’Ateneu.

Es reforma, s’adequa, restaura i transforma l’Espai Rogent per a convertir-lo en una Biblioteca Patrimonial.

L’Ateneu recupera una part del conjunt construït del Palau Savassona, a la planta baixa, en situació de lloguer extern des de fa dècades.

Es crearà un espai d’arxiu amb armaris compactes per a 40.000 volums, en condicions d’especial protecció, per a la conservació d’aquest valuós fons històric de l’Ateneu Barcelonès.

L’Espai Rogent es rehabilita com a sala diàfana, amb unitat estètica i la dignitat d’un espai patrimonial.

S’adequa el nou espai als requeriments tècnics necessaris pel manteniment i preservació en condicions òptimes del fons documental de la Biblioteca patrimonial de l’Ateneu Barcelonès.

El projecte contempla la impermeabilització exterior del conjunt de la nau, la protecció contra incendis amb extinció automàtica de gasos inerts, i la climatització amb control de temperatura i humitat.

A més, s’habilita la connexió entre el nou Espai Rogent i els espais de treball de l’equip de bibliotecaris de l’Ateneu Barcelonès, situats a plantes superiors, a través d’un ascensor.

I es preserva el patrimoni vegetal del jardí, fent‐lo compatible amb la recuperació dels espais històrics ubicats sota al jardí.

L’Espai Rogent, ocupat pel restaurant MOKA de la Rambla fins al desembre de 2019, és un espai de planta baixa que té accés des del carrer del Bot, a l’actual plaça de la Vila de Madrid.

 

 

L’origen d’aquest espai prové de la compra que els germans Serra (Josep i Llodegari), a la segona meitat del segle XIX, fan dels edificis del carrer del Bot 23‐25 per a l’ampliació del Palau Savassona.

Elies Rogent és l’arquitecte encarregat de la reforma que fusiona aquestes noves cases al Palau existent i també de la construcció d’aquests espais sota el jardí. La documentació de la llicència municipal és de l’any 1864.

Impermeabilització de les zones de jardí

El procés d’impermeabilització s’inicia al jardí. Primerament cal retirar la vegetació que es hi ha al damunt de les voltes del nou arxiu.

Es traslladen les quatre Livistona chinensis i la palmera canària, a un viver climatitzat. Igualment es trasplanten les clívies a testos per a la seva recol∙locació posterior.

En la zona que ha quedat lliure de vegetació s’inicia la corresponent impermeabilització de les voltes i murs.

Rehabilitació interior de les zones d’arxiu

És la peça central de la intervenció. L’adequació de la sala resultant dels estintolaments i de les operacions d’anivellament del terra i d’impermeabilitzacions exteriors, fins a obtenir la dimensió requerida, el seu condicionament i l’eliminació d’estructures i instal∙lacions antigues obsoletes.

Es tracta d’un espai amb amplades màximes de 4,50 metres, sempre cobert per voltes de canó rebaixades, disposades transversalment al sentit d’accés, amb amplades de llum de volta de tres metres.

Constructivament aquestes voltes són de maó a sardinell, a mode d’encofrat i que suporten un gruix de terra no inferior a un metre al seu damunt. Aquests espais estan actualment estintolats en pilars de fosa en els punts mitjos, que se substitueixen per aconseguir una nau àmplia. La sala disposa de tres grans obertures sobre el pati de l’edificació veïna, carrer del Bot 21, en una servitud de ventilació i il∙luminació llargament consolidada.

La necessitat d’allotjar la col∙lecció de la Biblioteca Patrimonial, fa anar un pas més enllà i permet dotar l’espai d’una unitat i una dignitat, mantenint i posant en valor les voltes de la coberta que sustenten el jardí.

Rehabilitació de  l’ascensor, l’escala d’emergència, els accessos a l’arxiu, i altres feines a planta baixa.

La situació de l’Espai Rogent dins el conjunt construït de l’Ateneu Barcelonès és perimetral. No té connexió directa amb els espais principals de l’edifici. Per aquest motiu és tant important pel projecte la rehabilitació de l’ascensor/muntacàrregues del jardí.

El projecte preveu l’extensió de l’ascensor fins a la planta baixa on quedarà incorporat a l’interior dels Espais Rogent. D’aquesta manera la connexió entre els espais de treball i de documentació dels bibliotecaris, així com amb la biblioteca quedaran fàcilment comunicats amb els Espais Rogent, que actuaran com a reserva del fons.

La necessitat de fer arribar l’ascensor a planta baixa per una adequada comunicació interna de l’edifici, comporta la necessitat d’efectuar alguns canvis estructurals en els espais d’accés: modificació de l’escala d’emergència de la plaça de la Vila de Madrid entre la planta principal i la planta baixa; modificació de l’espai actual de vestidors i emmagatzematge del restaurant ATN, i modificació d l’espai de vestíbul des de la plaça de la Vila de Madrid i creació d’accessos a l’Espai Rogent.

Recuperació de l’aspecte original del jardí

Un cop acabades aquestes tasques es passa a la replantació de l’arbrat que havia estat desplaçat i cuidat en un viver. I retornen els peixos a l’estany.

Finalment es restitueix el paviment del jardí, les jardineres i els bancs afectats, i es recupera l’aspecte actual i la funcionalitat del jardí.

La presència d’una zona enjardinada i d’espècies vegetals sobre l’Espai Rogent requereix la impermeabilització de la coberta de l’espai a rehabilitar, mantenint i preservant el patrimoni vegetal existent.

Les mesures d’impermeabilització no es poden garantir des de l’interior de l’Espai. Per aquesta raó es realitza des de la part exterior, fet que comporta la necessitat d’aixecar una part del paviment actual del jardí i el trasllat de les espècies vegetals existents.

Aquest procés requereix el desplaçament de quatre exemplars de palmeres Livistona chinensis, que són exemplars protegits per la seva antiguitat, i d’una palmera canària.  Totes seran allotjades i cuidades en un viver.

Els peixos de l’estany es porten en un espai on es tindrà cura de la seva preservació.

Aquest procés compta amb la supervisió de l'àrea d'Espais Verds de l'Ajuntament de Barcelona.

Dades

Projecte: Espai Rogent 2020

Actuació: planta baixa i planta principal (parcialment)

Superfície reforma: 284m2 interiors

Pressupost: 792.000 euros (IVA inclòs)

Inici obra: Gener 2020

Durada prevista: Octubre 2020

Arquitecte: Mateu Barba

Constructora: SEROM

Amb l'ajuda de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VÍDEO DEL PROJECTE ESPAI ROGENT